Gebruiksvoorwaarden en privacy

Gebruiksvoorwaarden 
Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. 

Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland ("WNF"), alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie"). Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten en diensten via deze site kun je het onderdeel Algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden raadplegen. 

Privacy Policy 
Het Wereld Natuur Fonds legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het donateurschap, de bijdrage aan de Rangerclub, LifeGuard of Bamboeclub, of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om jou en/of je kind te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit schriftelijk melden aan het Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist of via info@wwf.nl.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij je deze vrijwillig aan ons verstrekt of gebruik maakt van een MijnWNF-account. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. 
Indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief. 

Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. 

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), meldingsnummer m1237406 

WNF draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kan WNF gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale-media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook (Facebook Custom Audiences). Hiervoor kan WNF aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier je e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener niet je e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op jouw profiel worden afgestemd als je lid bent van het betreffende platform,bijvoorbeeld door WNF informatie te tonen.

Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar je persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die je reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering rondom WNF-campagnes zorgen we ervoor dat je alleen relevante informatie te zien krijgt.

Als je bezwaar hebt tegen deze werkwijze kun je dat per e-mail kenbaar maken via info@wwf.nl onder vermelding van “Afmelden gerichte info via FB-platform”. Bovendien kun je je afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacyinstellingen.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Informatie en aansprakelijkheid 
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. WNF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WNF. WNF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Links met andere websites 
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. WNF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. 

Cookie Policy 
Een methode die op veel internetpagina's wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. 

Deze website maakt gebruik van cookies met de volgende drie doeleinden:

1. Functionele doeleinden: om het inloggen op en navigeren door de website mogelijk te maken. Ook wanneer je gebruikmaakt van het delen van een pagina via social media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie. Voorbeeld: je logt in en wilt ingelogd blijven bij het bekijken van verschillende pagina’s op de website. De informatie die in dit cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden verstrekt, deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen, voor een termijn van 180 dagen. Dit is een standaard periode.

2. Personalisatie / optimalisatie doeleinden: om op basis van je surfgedrag voor jou relevante pagina’s te kunnen tonen. Je surfgedrag op deze website kan gebruikt worden voor het tonen van voor jou relevante informatie, over onze producten en diensten, op websites van derden. Ook gebruiken we cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, waarmee we onze website zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. 
Deze cookie wordt bij bezoek aan WNF.nl geplaatst op de browser van de bezoeker en krijgt een uniek nummer mee. Dit nummer kan worden herkend waardoor WNF passende informatie kan tonen op de website waar de gebruiker zich op dat moment bevindt (kan overal op het internet zijn). De informatie die in de cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden vertrekt, deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen, voor een termijn van 180 dagen. Dit is een standaard periode. 

3. Analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te meten en analyseren. Voorbeeld: Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem, d.w.z. wie wat bezoekt is niet herleidbaar. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om te rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen voor een termijn van 180 dagen. Dit is een standaard periode.

Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Lees hier hoe je dit kunt doen. Ook kun je regelmatig de op jouw computer opgeslagen cookies wissen. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Eigendomsrechten 
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij WNF. 

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van WNF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van WNF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WNF. 

WNF is onder meer exclusief licentienemer voor Nederland van de volgende op naam van WWF – World Wide Fund for Nature - (formaly World Wildlife Fund) staande Benelux merken: 
- het woordmerk Wereld Natuur fonds (inschrijvingsnummer 391890); 
- het woordmerk Wereld Natuur Fonds (met inschrijvingsnummer 511319); 
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 391891); 
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 511318). 

Ongevraagd ingestuurde ideeën 
In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan WNF via e-mail of anderszins, zal WNF gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en WNF zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. 

Je vrijwaart WNF hierbij terzake van alle schade die WNF lijdt en alle kosten die WNF maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. 

Nietigheid 
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K., etc. 
Vestigingsadres: 
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: 
Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland 
Driebergseweg 10 
3708 JB Zeist 

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 41177588, Utrecht 

BTW-nummer: NL003330084B01

Een zwarte neushoorn staat in het gras met ernaast een vogel
Vogels
Slangen
Giraffe en okapi
Herten
burchell-zebra Equus_burchelli Yvonne_Wachter-de_Wit
Gouden kikker
Een berggorilla die dronken is van het eten van bamboescheuten in Rwanda
Bruine beer
leeuw Panthera_leo Yvonne_de_Wit